มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้มาเยี่ยมชมสถาบันขงจื่อการแพทย์แผนจีน

คณะการแพทย์แผนจีน และสถาบันขงจื่อการแพทย์แผนจีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) ลงนามความร่วมมือทางวิชาการด้านการแพทย์แผนจีนกับวิทยาลัยสหเวชศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (มร.สส.)  โดยมี รศ.ดร.ประจักษ์  พุ่มวิเศษ  อธิการบดี มฉก.  คุณกร  ทัพพะรังสี  นายกสภา มร.สส. และ ผศ.(พิเศษ) ดร.นพ.ธวัชชัย กมลธรรม  คณบดีสหเวชศาสตร์ มร.สส. ร่วมลงนาม ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2  อาคารอำนวยการ มฉก. บางพลี  เมื่อเร็ว ๆ นี้แชร์ข้อมูล:
ดาวน์โหลดข้อมูล

ประเภท ประชาสัมพันธ์