สภาสถาบันแบบดั้งเดิมการแพทย์แผนจีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติขงจื้อ

อธิการบดี

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ มีความเลื่อมใสแรงกล้าในการใช้ปัญญา เพื่อขจัดปัดเป่า ความทุกข์ยากในโลก ด้วยความเมตตาการุญ และด้วยน้ำใจใสสะอาด ปราศจากความเศร้าหมอง เพราะการตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ เกิดขึ้นภายใต้ต้นไม้นี้ ด้วยตระหนักในคุณูปการของ โพธิพฤกษ์ และด้วยสำนึกเต็มเปี่ยม ในความร่มเย็นใต้พระบรมโพธิสมภาร แห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ผศ.ดร.นริศ วศินานนท์

ผู้อำนวยการฝ่ายไทย

ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อการแพทย์จีน

ศาสตราจารย์จ้ง เฉียงเหวย

ผู้อำนวยการฝ่ายจีน

ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อการแพทย์จีน

ชื่อ - นามสกุล

รอง ผอ. สถาบันแพทย์แผนจีนขงจื้อ

มู่เกอ

ครูภาษาจีนอาสาสมัคร

ชื่อ - นามสกุล

ครูอาสาสมัครจีน

ชื่อ - นามสกุล

เลขานุการ