ทุนการศึกษา

ใช้จุดแข็งหรือจุดเด่นของทั้งสองมหาวิทยาลัยให้เกิดประโยชน์สูงสุด นั่นคือ มีการพัฒนาวิชาการแพทย์แผนจีนโดยมีการจัดการเรียนการสอน การอบรมเพื่อเผยแพร่ความรู้ทางด้านการแพทย์แผนจีน วัฒนธรรมไทย-จีน ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

  • อาศัยความเข้มแข็งด้านการเรียนการสอนภาษาจีน เปิดหลักสูตรอบรมที่เกี่ยวกับภาษาจีนให้หลากหลายมากขึ้น เช่น ภาษาจีนเพื่อการแพทย์จีน จัดติวสอบ HSK เป็นต้น เพื่อสนองความต้องการของโรงเรียน บริษัท สมาคม และหน่วยงานของรัฐ
  • ทำกิจกรรมเกี่ยวกับการเรียนการสอนภาษาจีน เผยแพร่วัฒนธรรมจีนให้หลากหลายรูปแบบ โดยเน้นนักเรียนประถม มัธยมเป็นกลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมจีน
  • เปิดหลักสูตรอบรมระยะสั้น เช่น ฝังเข็ม นวด กายภาพบำบัด บำรุงดูแลสุขภาพ มวยไทเก๊ก อาหารบำรุงสุขภาพ สมุนไพร เป็นต้น โดยเน้นนักศึกษา บุคคลทั่วไปเป็นหลัก เพื่อส่งเสริมการเผยแพร่วัฒนธรรมการแพทย์แผนจีนในประเทศไทย
  • จัดสัมมนา บรรยายพิเศษเกี่ยวกับวัฒนธรรมจีน ครอบคลุมเนื้อหาประวัติศาสตร์ ดนตรี ศิลปะการเขียนพู่กันจีน มวยจีน การดูแลสุขภาพ อาหารบำรุง สมุนไพร เป็นต้น โดยมีบุคคลทั่วไป นักศึกษา ผู้บริหารระดับสูงของบริษัท และแม่บ้านเป็นกลุ่มเป้าหมายหลัก เพื่อให้คนเหล่านี้มีความเข้าใจเกี่ยวกับประเทศจีนในมิติต่าง ๆ เพื่อกระชับและพัฒนามิตรภาพระหว่างประชาชนทั้งสองประเทศให้มีความแน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น
  • จัดสัมมนา อบรม บรรยายพิเศษเกี่ยวกับวัฒนธรรมการแพทย์แผนจีน เช่น ตำราการแพทย์จีน แพทย์แผนจีนที่มีชื่อเสียง สมุนไพรบำรุงสุขภาพ อาหารบำรุงสุขภาพ การดูแลสุขภาพด้วยการออกกำลังกาย เป็นต้น โดยอาศัยความเข้มแข็งของการแพทย์แผนจีนของทั้งสองมหาวิทยาลัย โดยมีบุคคลทั่วไปและนักศึกษาที่ไม่ใช่นักศึกษาคณะการแพทย์แผนจีนเป็นกลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้ประชาชนชาวไทยทั่วไปมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการแพทย์แผนจีน
  • โดยอาศัยความเข้มแข็งด้านวิชาการแพทย์แผนจีน จัดการอบรม บรรยายพิเศษ โดยเน้นนักศึกษาแพทย์แผนจีน และแพทย์แผนจีนเป็นหลัก เพื่อยกระดับความรู้ ความเข้าใจที่เกี่ยวกับการแพทย์จีนสูงขึ้นอีกระดับหนึ่ง
  • ใช้ความร่วมมือและความสามารถที่เหนือกว่าโดยกลุ่มเป้าหมายที่เน้นคือแพทย์แผนจีน โดยจัดให้มีการบรรยายพิเศษ อบรม สัมมนาทางวิชาการ โดยเน้นเรื่องทางด้านการแพทย์แผนจีน เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการประกอบอาชีพ และให้วิชาความรู้การแพทย์แผนจีนเพื่อรับใช้ประชาชนชาวไทยมากขึ้น