จีนชา

จีนชา
เพิ่มเติม

หลักและวิธีการสอน

เรียกย่อว่า วิธีสอนแบบ“เน้นภาระงาน” เกิดช่วงศตวรรษที่ 20 ในปียุค 80 เรียกได้ว่ามีการน ามาประยุกต์ใช้ในวงการ สอนภาษาอย่างแพร่หลาย วิธีการสอนแบบเน้นภาระงาน พัฒนามาจากวิธีการสอนแบบเน้นภาษาเพื่อการสื่อสาร
เพิ่มเติม