สถาบันขงจื่อการแพทย์แผนจีน

เพื่อเป็นการเผยแพร่แนวความคิด “โลกแห่งความสันติสุข” ของจีนให้แพร่หลายไปทั่วโลกและเพื่อเป็นการสนองนโยบายในการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีน เผยแพร่วัฒนธรรมจีนรวมถึงวัฒนธรรมแพทย์แผนจีนสู่ประเทศไทยตลอดจนประชาคมโลก จากการประชุมหารือระหว่างมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติและมหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนเทียนจิน ทั้งสองมหาวิทยาลัยมีความประสงค์ที่จะร่วมมือกันในการจัดตั้งสถาบันขงจื่อแพทย์แผนจีนขึ้น เรามีความเชื่อมั่นว่าด้วยพื้นฐานที่แข็งแกร่ง ศักยภาพและเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของมหาวิทยาลัยทั้งสอง จะสามารถปฏิบัติภารกิจให้สำเร็จลุล่วงได้