The 18th Chinese Bridge Chinese Proficiency Competition for College Students

การประกวดสุนทรพจน์และความรู้ภาษาจีน ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 18
รอบคัดเลือกระดับประเทศ ประจ าปี 2562
1. หน่วยงานจัดการประกวด
1.1 หน่วยงานหลัก
ส านักงานใหญ่สถาบันขงจื่อ / ส านักส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนนานาชาติ(Hanban)
1.2 หน่วยงานจัดโครงการ
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
สถานเอกอัครราชทูตแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจ าประเทศไทย
ส านักงาน Hanban ประจ าประเทศไทย
1.3 หน่วยงานที่ให้การสนับสนุน
สถาบันขงจื่อที่เกี่ยวข้อง
2. หัวข้อการประกวด 天下一家 ( One World, One Family)
3. กติกาการประกวด
3.1 การแข่งขันรอบคัดเลือก
การแข่งขันรอบคัดเลือก จะใช้สถานที่สอบ 5 ที่ ได้แก่ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (กรุงเทพ) สถาบันขงจื่อ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยบูรพา และสถาบันขงจื่อ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดย
3.1.1 หมดเขตรับสมัคร วันที่ 20 มีนาคม 2562
3.1.2 เวลาจัดการประกวด วันที่ 28 มีนาคม 2562
3.1.3 สถานที่จัดการประกวด
สถานที่แข่งขัน ชื่อย่อภาษาจีนของสถาบัน
1
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (กรุงเทพ) CDX
2/3
2
สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ QM
3
สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยขอนแก่น KJ
4
สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยบูรพา DF
5
สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ SK
ผู้เข้าแข่งขันสามารถเลือกสมัครที่ไหนก็ได้ และเลือกได้แค่ที่เดียว
ทั้งนี้ ทุกที่จะท าการสอบแข่งขันในวัน/เวลาเดียวกัน และจะใช้ข้อสอบชุดเดียวกันกับผู้สมัครทุกคน และทุกเขต
3.1.4 รูปแบบการประกวด
- ข้อสอบ (120 นาที) รวม 100 คะแนน แบ่งเป็น
- ความรู้เกี่ยวกับสาธารณรัฐประชาชนจีน 70 คะแนน
- ความรู้ทั่วไป 30 คะแนน
ทั้งนี้ ข้อสอบดังกล่าวจะออกโดยผู้เชี่ยวชาญชาวจีน โดยมีส านักงาน Hanban ประเทศไทย เป็น
ผู้ด าเนินการ
- โดยคะแนนในรอบคัดเลือกของผู้ที่ผ่านเข้ารอบต่อไป จะคิดเป็น 30% และน าไปรวมกับรอบตัดสิน
3.2 การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ
3.2.1 การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศจะแจ้งยืนยันวันเวลาและสถานที่อีกครั้ง
3.2.2 รางวัลการประกวด
- รางวัลชนะเลิศ จ านวน 2 รางวัล
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งจ านวน 3 รางวัล
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง จ านวน 5 รางวัล
- รางวัลชมเชย จ านวน 10 รางวัล
- ผู้ชนะเลิศ จ านวน 2 คน จะน าคะแนนมาเรียงที่ 1 - 2 ผู้ที่ได้ล าดับที่ 1 จะได้เดินทางไปประกวดระดับ
นานาชาติณ สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยส านักงาน Hanban รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด ในเดือน
กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ถ้วยรางวัล และประกาศนียบัตร ส่วนผู้ชนะเลิศที่ได้ล าดับที่ 2 จะได้รับถ้วยรางวัล
ประกาศนียบัตร และเดินทางไปชมการประกวดรอบชิงชนะเลิศที่ประเทศจีนในเดือนกรกฎาคม
4. คุณสมบัติของผู้เข้าประกวด
นักศึกษาที่เป็นสัญชาติไทย อายุระหว่าง 18 - 30 ปี(นับตั ้งแต่นักศึกษาชั ้นปี ที่ 1 เป็ นต้นไป ทั ้งนี ้ หมาย
รวมถึงนักศึกษาใหม่ด้วย) ไม่จ ากัดสาขาวิชา และเป็นผู้ที่ไม่เคยได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้แทนเข้าประกวด
3/3
สุนทรพจน์ระดับนานาชาติณ สาธารณรัฐประชาชนจีน
5. วิธีสมัคร
5.1 กรอกข้อมูลของผู้สมัครในใบสมัคร ส่งมาทางอีเมล liuxuetaiguo@hanbanthai.org แก่ทางส านักงาน
Hanban ประจ าประเทศไทย ภายในวันที่ 20 มีนาคม 2562 โดยขอความกรุณาตั้งชื่อไฟล์ตามรูปแบบ “ชื่อย่อ
ภาษาจีนของสถาบัน+ชื่อมหาวิทยาลัย (ภาษาจีน)+ชื่อนักศึกษา (ภาษาจีน)+大学生汉语桥初赛报名表”
อย่างเช่น“QM+清莱皇家大学+张三+大学生汉语桥初赛报名表”
5.2 เมื่อท่านได้ท าการส่งอีเมลสมัครมาแล้ว ส านักงาน Hanban จะตอบยืนยันการรับสมัครกลับไปทางอีเมลของ
ท่านภายใน 2 วัน หากท่านยังไม่ได้รับอีเมลตอบกลับจาก Hanban กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของส านักงาน Hanban
ประจ าประเทศไทย
5.3 หากส่งอีเมลผิดหรือส่งหลังวันที่ 20 มีนาคม 2562 ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบเอง
6. อื่นๆ
6.1 ส ำนักงำน Hanban จะเป็นผู้รับผิดชอบและด าเนินการออกข้อสอบ โดยทุกที่จะใช้ข้อสอบชุดเดียวกัน
6.2 ผู้เข้าร่วมการแข่งขันจะต้องแสดงส าเนาบัตรประชาชนหรือสูติบัตร มิฉะนั้นจะโดนตัดสิทธิ์การเข้าแข่งขัน
ทันทีกรณีเป็นนักศึกษาใหม่ (นักเรียนที่เพิ่งจบ ม.6 และมหาวิทยาลัยรับเข้าเป็นนักศึกษาแล้ว และอยู่ระหว่างรอเปิด
ภาคเรียนในภาคการศึกษาต่อไป) ขอให้น าส าเนาเอกสาร/หลักฐานยืนยันว่ามีสถานะภาพเป็นนักศึกษาของสถาบัน
นั้น ๆ มาด้วย
6.3 นักศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขันจะต้องแต่งการด้วยชุดนักศึกษา
6.4 นักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาต้องรับผิดชอบค่าอาหารและค่าที่พักด้วยตนเอง
6.5 หากมีข้อโต้แย้งประการใดให้ยึดค าตัดสินกรรมการเป็นที่สิ้นสุด
6.6 การแข่งขันในครั้งนี้ถือเป็นอ านาจของหน่วยงานจัดโครงการ

Email: tcihcu@gmail.com
Telephone:023126300 # 1812

Download: https://drive.google.com/open?id=1CLqpahxD47JFJiFTAa80HdPGPrNoI3D7แชร์ข้อมูล:
ดาวน์โหลดข้อมูล

ประเภท ประชาสัมพันธ์