Confucius Institute at Assumption University visit The Confucius Institute for Traditional Chinese Medicine

การต้อนรับผู้แทนจากสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ มาเยือนสถาบันขงจื่อการแพทย์แผนจีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติแชร์ข้อมูล:
ดาวน์โหลดข้อมูล

ประเภท ประชาสัมพันธ์