พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการของสถาบันขงจื่อการแพทย์แผนจีนและโรงเรียนวัดบ้านยาง จังหวัดนครปฐม

วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 เวลา 10.00 น. ศ.จ้ง เฉียงเหวย ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อการแพทย์แผนจีนฝ่ายจีน ผศ.ดร.นริศ วศินานนท์ ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อการแพทย์แผนจีนฝ่ายไทย ผู้บริหารสถาบันขงจื่อการแพทย์แผนจีน มฉก และ โรงเรียนวัดบ้านยาง จังหวัดนครปฐม ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ โดยมีอาจารย์บุญถิ่น ล่ำสัน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านยางและคุณยุพิน พีระเกียรติขจร ในการลงนามครั้งนี้ ทางสถาบันขงจื่อการแพทย์แผนจีน มฉก จะส่งอาจารย์อาสาสมัคร ไปช่วยการสอนภาษาจีนระยะเวลา1ปี ประจำที่โรงเรียนวัดบ้างยางและช่วยเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมจีน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านยางอาจารย์บุญถิ่น ล่ำสัน

ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

实地考察学校แชร์ข้อมูล:
ดาวน์โหลดข้อมูล

ประเภท ประชาสัมพันธ์