โครงการอบรมแพทย์จีนครั้งที่ 2 จัดที่สถาบันขงจื่อการแพทย์แผนจีนมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

สถาบันขงจื่อการแพทย์แผนจีนมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติได้จัดการอบรมแพทย์จีนครั้งที่2 เมื่อวันจันทร์ที่ 15 มกราคม พ.ศ.2561 ณ ห้องสื่อประสม2 อาคารบรรณสารสนเทศชั้น2 โดยมีคณาจารย์30คนจากสถาบันอุดมศึกษา9แห่งและนักศึกษาชั้นปีที่4ของคณะแพทย์จีนมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติเข้าร่วมโครงการนี้

อันดับแรกเป็นพิธีเปิดการอบรมแพทย์จีนครั้งที่2 โดยมี รองศาสตราจารย์.ดร.ประจักษ์  พุ่มวิเศษ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ รองศาสตราจารย์.ดร.อุไรพรรณ เจนวาณิชยานนท์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  อาจารย์ปวินท์ สุวรรณกุล รองคณบดีคณะการแพทย์แผนจีน อาจารย์สุชาติ วัฒกานนท์ อาจารย์หลักสูตรBBAภาษาจีนคณะบริหารธุรกิจ  ศาสตราจารย์กัวลี่ผิง รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนเทียนจิน รองศาสตราจารย์ฉู่ลี่หลง ผู้อำนวยการสถาบันการศึกษานานาชาติ ศาสตราจารย์เหมากั๋วเฉียง คณบดีคณะภาษาและวัฒนธรรม และ ศาสตราจารย์หลิวอี้ อาจารย์ประจำคณะการแพทย์แผนจีน ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.นริศ วศินานนท์ ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อการแพทย์แผนจีนฝ่ายไทย อาจารย์แพทย์จีน นภษร แสงศิวะฤทธิ์ รองผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อการแพทย์แผนจีน เข้าร่วม ในงานนี้ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อฝ่ายจีน ศาสตราจารย์ จ้ง เฉียงเหวยได้กล่าววัตถุประสงค์การจัดโครงการว่า การที่สถาบันขงจื่อการแพทย์แผนจีนได้จัดตั้งศูนย์อบรมการแพทย์แผนจีน เพื่อให้เชิญเข้ามาและส่งออกไป “การเชิญเข้ามา” หมายถึงการเชิญศาสตรจารย์และผู้เชี่ยวชาญเข้ามาให้ความรู้แก่พวกเรา “การส่งออกไป” นั้นหมายถึงผู้มีความรู้ที่ผ่านการอบรมแล้วเลือกอาจารย์หนุ่มสาวที่โดดเด่นแล้วส่งอาจารย์แพทย์แผนจีนเข้าร่วมการอบรมแพทย์จีนหัวข้อต่างๆ จากนั้น รองศาสตราจารย์.ดร.ประจักษ์ พุ่มวิเศษ อธิการบดีได้กล่าวว่าสถาบันขงจื่อการแพทย์แผนจีนได้สร้างสีสันที่มีเอกลักษณ์มาให้  การร่วมมือกัน ระหว่างมหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนเทียนจินและมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติจะสามารถผลักดันภาษาจีนและแพทย์จีนในประเทศไทยให้พัฒนามากขึ้น การจัดการบรรยายจะสามารถพัฒนาความสามารถและทักษะให้แก่อาจารย์แพทย์จีนทุกๆคน

       การบรรยายครั้งนี้มี ศาสตราจารย์กัวลี่ผิง รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนเทียนจินมาบรรยายเรื่อง การทำแพทย์แผนจีนให้เป็นปัจจุบันและเป็นสากล บูรณาการและการพัฒนาการวิจัยแพทย์แผนจีนในปัจจุบันและกฏหมายแพทย์แผนจีนในประเทศจีน ตั้งแต่ ศาสตราจารย์ถูโยวโยวได้รับรางวัลโนเบลจนถึงการพัฒนาการวิจัยแพทย์แผนจีนสมัยใหม่ ตั้งแต่ธุรกิจการแพทย์แผนจีนแบบดั้งเดิมพัฒนาจนถึงความเป็นสากลของการแพทย์แผนจีน ได้อธิบายหลังการดำเนินการเน้นการเรียนการสอน การออกคลินิก และการทำวิจัย ให้อาจารย์แพทย์แผนจีนที่เข้าร่วมได้เกิดแนวคิดใหม่ๆ หลังจากบรรยายเสร็จ ศาสตราจารย์.ดร.กัวลี่ผิง รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนเทียนจินหวังว่าอาจารย์แพทย์จีนทุกคนจะสามารถผนวกการแพทย์แผนไทยและแพทย์แผนจีนเข้าด้วยกันเพื่อผลักดันพัฒนาสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ  ผลักดันและพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆของการหลอมรวมแพทย์แผนจีนและแพทย์แผนไทย

       การอบรมการแพทย์แผนจีนครั้งที่ 2 นี้ จะแสดงให้เห็นถึงแนวทางของการเรียน การวิจัย การออกคลินิก เชื่อแน่ว่าในประสบการณ์ของ ศาสตราจารย์ กัวลี่ผิง อาจารย์แพทย์แผนจีนทุกคนจะเก็บเล็กประสบน้อย หลังจากที่พยายามค้นคว้าจะประสบความสำเร็จและก้าวหน้าต่อไป
แชร์ข้อมูล:
ดาวน์โหลดข้อมูล

ประเภท ประชาสัมพันธ์